Information about the project implemented by LEYARD EUROPE s.r.o. with financial support from the European Union through the Operational Programme Integrated Infrastructure

As the beneficiary, LEYARD EUROPE s.r.o. implements the project "Extension of LED panels production in the industrial park Záborské", which is supported by a non-repayable financial contribution of the European Union, co-financed by the European Regional Development Fund, in the priority axis 9 - Support for research, development and innovation, call code: OPII-MH/DP/2021/9.5-31, in the place of realization Záborské. The non-repayable financial contribution is contracted in the amount of EUR 2.364.600, which represents 35% of the total eligible expenditure for the implementation of the project activities. Information on the Operational Programme Integrated Infrastructure 2014-2020 can be found at www.opii.gov.sk.

Brief project description:

The subject of the project is the acquisition of technological equipment from the category of autonomous cooperating robots - highly productive multifunctional modular robotic assembly machines and the acquisition of related technologies. The objective of the project is to expand the LED panel manufacturing capacity to meet the growing demand for LED panels manufactured outside China by Leyard Group's customers.

Measurable indicators:

Code P0284: Number of enterprises receiving grants - value: 1
Code P0288: Number of enterprises receiving support to introduce products that are new to the firm - value: 1
Code P0512: Number of products that are new to the firm - value: 1
Code P0760: Number of innovative processes - value: 1
Code P0091: Increase in employment in supported enterprises - value: 16
The project will enable the production of a new product, the innovation of a production process as well as an increase in employment.

Slovensky

Informácie o projekte realizovaného spoločnosťou LEYARD EUROPE s.r.o. s finančnou podporou z Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

LEYARD EUROPE s.r.o. ako prijímateľ realizuje v mieste realizácie Záborské projekt „Rozšírenie výroby LED panelov v priemyselnom parku Záborské“, ktorý je podporený nenávratným finančným príspevkom Európskej únie, spolufinancovaným Európskym fondom regionálneho rozvoja, v prioritnej osi 9 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií, kód výzvy: OPII-MH/DP/2021/9.5-31. Nenávratný finančný príspevok je zazmluvnený vo výške 2.364.600 EUR, čo predstavuje 35% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je obstaranie technologických zariadení z kategórie autonómne spolupracujúce roboty – vysoko produktívne multifunkčné modulárne osádzacie robotické stroje a obstaranie súvisiacich technológií. Cieľom projektu je rozšírenie výrobných kapacít na výrobu LED panelov s cieľom pokrytia rastúceho dopytu po LED paneloch vyrobených mimo územia Číny zo strany zákazníkov skupiny Leyard.

Merateľné ukazovatele:

Kód P0284: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty - hodnota: 1
Kód P0288: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové - hodnota: 1
Kód P0512: Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové - hodnota: 1
Kód P0760: Počet inovovaných procesov - hodnota: 1
Kód P0091: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch - hodnota: 16
Projekt umožní výrobu nového produktu, inováciu produkčného procesu ako aj nárast zamestnanosti.